To samo pismo, które wysłałeś do kierownika podmiotu leczniczego (zob. pkt VII.6), możesz wysłać do organów kontrolnych nad tym podmiotem. Takimi organami są:

– podmiot tworzący – w przypadku podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami (art. 121 ustawy o działalności leczniczej);

wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego lub Ministerstwo Zdrowia[1] – w przypadku wszystkich podmiotów leczniczych (art. 111 w zw. z art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy; art. 118 tej ustawy).

 

Do pisma dołącz list przewodni z prośbą o interwencję i wyślij je najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zamiast tego możesz zawiadomić powyższe podmioty lub któryś z nich w odrębnej skardze, np. jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany odpowiedzią dyrektora szpitala. W praktyce najlepiej uczynić to w formie pisemnej.

  • Opisz, co się wydarzyło i poproś o interwencję; podaj swoje dane i podpisz się. Pismo najlepiej wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a przy doręczeniu osobistym prosić o potwierdzenie złożenia pisma.

[1] http://www.mz.gov.pl/kontakt/