Jeżeli Twoim zdaniem miało miejsce naruszenie obowiązującego prawa w zakresie reklamy, prezentacji lub oznakowania (etykietowania) mleka modyfikowanego lub pozostałych omawianych produktów (zob. pkt II – V) albo naruszenie regulacji odnoszącej się do materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (zob. pkt VI), zawiadom Państwową Inspekcję Sanitarną (organ ten dysponuje sankcjami zarówno o charakterze administracyjnym, jak i karnym – zob. pkt I.4; w przypadku naruszenia art. 25 ust. 2 ustawy o bezp.ż.iż. zamiast Państwowej Inspekcji Sanitarnej możesz zawiadomić Policję lub Prokuraturę – zob. pkt VII.2).

 

W tym celu pamiętaj, że:

– zawiadomienia może dokonać każdy podmiot;

– w praktyce naruszenia należy zgłaszać do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego

  • tj. w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – do inspektora właściwego według miejsca, w którym zakład pracy jest prowadzony, a w innych sprawach – do inspektora właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu naruszającego przepisy, a w razie niemożności ich ustalenia do inspektora właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca – do inspektora właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie (por. art. 21 k.p.a);
  • zamiast zawiadamiania powiatowego inspektora sanitarnego zawiadomienie można wysłać do Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS)1, który przekaże je do organu właściwego, dopingując go tym samym do szybszego działania2;

– w praktyce zgłoszenia najlepiej dokonać na piśmie, na adres właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej albo na adres GIS (zob. powyżej); jeżeli chcesz mieć pewność, że pismo dotarło do adresata, wyślij je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; zgłoszenie do GIS można wysłać również e-mailem;

  • w piśmie opisz naruszenie, podaj swoje dane (imię i nazwisko oraz adres) i podpisz się; jeżeli dysponujesz dowodami (np. zdjęcia, nagrania audio lub wideo, świadkowie) wskaż je i załącz je (w przypadku dowodu ze świadka podaj jego dane albo okoliczności umożliwiające ustalenie jego tożsamości).

 

Stosownie do okoliczności sprawy, kopię pisma do Państwowej Inspekcji Sanitarnej możesz wysłać do innych organów (np. do Ministerstwa Zdrowia, kierownika podmiotu leczniczego), załączając do niego list przewodni z prośbą o interwencję.

 

Pamiętaj!
Wszelkie naruszenia obowiązującego w Polsce prawa w zakresie reklamy (w tym działań promocyjnych), prezentacji i oznakowania (etykietowania) omawianych w opracowaniu produktów, niezależnie od grożących za nie sankcji, a także naruszenia regulacji dotyczącej materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci, zgłaszaj do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organ ten powołany jest w pierwszym rzędzie do kontroli przestrzegania przepisów prawa żywnościowego i może podjąć interwencję niezależnie od tego, kto i gdzie naruszył przepisy.

Ponadto w konkretnym przypadku zasadne może być również zawiadomienie innych organów.


przypisy

  1. http://gis.gov.pl/kontakt
  2. Por.: M. Pieklak, J. Jop, Działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Food Lex 2015, nr 2, s. 19, http://dzp.pl/files/Art/Dzialalnosc_kontrolna.pdf.