Jeżeli naruszenie przepisów dotyczących omawianych produktów ma miejsce na terenie podmiotu leczniczego (podmioty te określa art. 4 ustawy o działalności leczniczej) lub w związku z jego działalnością, celowe może być również zawiadomienie kierownika tego podmiotu, którym jest dyrektor albo zarząd (zob. art. 2 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

 

W praktyce dotyczyć to będzie przede wszystkim niezgodnej z prawem reklamy i działań promocyjnych dotyczących preparatów do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotów służących do karmienia niemowląt (naruszającej art. 25 ustawy o bezp.ż.iż.; zob. pkt II i V.1) na terenie lub w związku z działalnością szpitala lub przychodni, a także materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci o treści niezgodnej z §20 rozp. w sprawie środków spoż.specj.przezn.ż. (zob. pkt VI), dostępnych na terenie szpitala lub przychodni albo rozpowszechnianych przez ich personel poza tym terenem.

 

Przykłady:

plakat reklamujący mleko początkowe na ścianie oddziału położniczo-ginekologicznego lub gabinetu pediatrycznego w przychodni albo dostępne tam ulotki reklamujące mleko początkowe; wystawianie i powszechna dostępność w salach położnic lub na korytarzach szpitala butelek (próbek) mleka początkowego; nazwa handlowa mleka początkowego w broszurze dotyczącej żywienia niemowląt i małych dzieci dostępnej w szpitalu lub przekazanej położnicy przez położną środowiskową; rozdawanie butelek do karmienia niemowląt kobietom ciężarnym w przyszpitalnej szkole rodzenia lub położnicom przez położną środowiskową zatrudnioną w przychodni.

 

Poza ewentualnym ukaraniem konkretnego pracownika służby zdrowia, takie zawiadomienie (skarga) może pełnić funkcję informacyjną, w tym edukacyjną (zwrócenie uwagi na naruszenie prawa) i skutkować szybkim usunięciem naruszeń, dlatego może być ono zasadne niezależnie od zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W rachubę wchodzi również zawiadomienie innych organów, w tym zwłaszcza organów kontrolnych nad podmiotem leczniczym i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a także Policji lub Prokuratury (zob. pkt VII).

 

Brak wymogów formalnych skargi do kierownika podmiotu leczniczego. Dla celów dowodowych warto jednak zachować formę pisemną.

  • Nieważne jak zatytułujesz pismo – skarga, czy zawiadomienie. Opisz, co się wydarzyło i poproś o interwencję; podaj swoje dane i podpisz się; jeżeli dysponujesz dowodami, wskaż je w piśmie i załącz je (w przypadku dowodu ze świadka podaj jego dane albo okoliczności umożliwiające ustalenie jego tożsamości). Pismo najlepiej wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a przy doręczeniu osobistym prosić o potwierdzenie złożenia pisma.

 

Zamiast sporządzania odrębnej skargi, możesz wysłać lub przekazać kierownikowi kopię zawiadomienia wysłanego do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z listem przewodnim zawierającym prośbę o szybką interwencję.