Naruszenie obowiązującego prawa w zakresie reklamy, prezentacji lub oznakowania (etykietowania) mleka modyfikowanego i pozostałych omawianych produktów (zob. pkt II – V) może zostać uznane w konkretnym przypadku za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (zob. pkt VII.4), co uprawnia konsumenta oraz podmioty wymienione w art. 12 ust. 2 tej ustawy do dochodzenia roszczeń w oparciu o jej art. 12.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1)            zaniechania tej praktyki;

2)            usunięcia skutków tej praktyki;

3)            złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4)            naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

5)            zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

  • Z roszczeniami, o których mowa w cyt. powyżej art. 12 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, mogą również wystąpić m.in. krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (zob. art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Roszczenia, o których mowa w cyt. wyżej art. 12 ust. 1 pkt 1 – 3 i pkt 5, ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech (art. 14 ww. ustawy).

 

W celu ustalenia, czy zachodzą podstawy do dochodzenia wyżej wspomnianych roszczeń i w celu ich realizacji zalecana jest konsultacja z prawnikiem, najlepiej adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w prawie żywnościowym i konsumenckim. To samo dotyczy ewentualnego powództwa (jego możliwości i zasadności) w przypadkach nieobjętych art. 12 ww. ustawy.