W niektórych przypadkach, poza zawiadomieniem wymienionych powyżej organów (zwłaszcza Państwowej Inspekcji Sanitarnej), w rachubę może wchodzić również zawiadomienie innych organów/podmiotów dysponujących przewidzianymi prawem środkami kontroli, np. właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia1, Rzecznika Praw Pacjenta (RPP)2 albo Ministerstwo Zdrowia3 jako organ sprawujący nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa żywnościowego4.

  • NFZ: w przypadku naruszeń dokonywanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub za ich pośrednictwem (podmioty te zostały zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej; są nimi np. szpitale, przychodnie, indywidualne praktyki lekarzy rodzinnych), które zawarły umowę z NFZ (przykład: wystawianie i powszechna dostępność w salach położnic lub na korytarzu oddziału szpitalnego butelek (próbek) mleka początkowego);
  • RPP: jak się wydaje, zwłaszcza w przypadkach granicznych, stanowiących zarówno naruszenie przepisów o reklamie, jak i praw pacjenta, w tym naruszenie praw wynikających ze Standardów Opieki Okołoporodowej* (przykład: rozdawanie przez położne położnicom w szpitalu buteleczek z mlekiem początkowym i zachęcanie do jego używania bez wskazań medycznych ku temu).
[* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem]

 

Wymogi formalne pisma kierowanego do NFZ i do RPP wskazane zostały na stronach internetowych tych instytucji5. W praktyce powinno wystarczyć jednak wysłanie kopii zawiadomienia skierowanego do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z listem przewodnim zawierającym prośbę o interwencję. To samo dotyczy zawiadomienia Ministerstwa Zdrowia. Przed zawiadomieniem RPP warto skorzystać z infolinii Rzecznika Praw Pacjenta albo formularza kontaktowego dostępnego na stronie RPP w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości związanych z zasadnością zgłoszenia.


przypisy

  1. http://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/
  2. http://www.bpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/
  3. http://www.mz.gov.pl/kontakt/
  4. Por.: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=457F0D0E.
  5. NFZ: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zlozyc-skarge/;

    RPP: http://www.bpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/.