Jeżeli chodzi o omawianą w niniejszym opracowaniu materię, ustawa reguluje reklamę i działania promocyjne dotyczące preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt (art. 25 ustawy o bezp.ż.iż.), a rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego szczególne wymagania i warunki dotyczące: oznakowania, prezentacji i reklamy preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt; oznakowania przedmiotów służących do karmienia niemowląt; oznakowania środków spożywczych uzupełniających obejmujących produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci (według nowej terminologii, określonej w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013, są to „produkty zbożowe przetworzone” i „żywność dla dzieci”), a także wymagania w zakresie treści i dostarczania materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci.

  • Poza tym rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego określa inne istotne, a wykraczające poza ramy niniejszego opracowania kwestie dotyczące omawianych środków spożywczych (np. szczegółowe wymagania w zakresie ich składu) oraz wymagania – m.in. w zakresie oznakowania – dla dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (według nowej terminologii, określonej w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego), w tym przeznaczonych dla niemowląt.

Natomiast rozporządzenie (UE) nr 609/2013 m.in.: znosi pojęcie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego1; ustanawia definicje preparatów do początkowego żywienia niemowląt, preparatów do dalszego żywienia niemowląt, produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, zastępując w tym zakresie odpowiednie definicje w prawie polskim; ustanawia ogólne wymogi dotyczące składu i informacji w odniesieniu do wskazanych kategorii żywności, w tym zawiera skromną regulację dotyczącą etykietowania, prezentacji i reklamy żywności objętej jego zakresem zastosowania.

  • Uzupełnienie tego rozporządzenia stanowią rozporządzenia delegowane Komisji (UE), które będą stosowane w zakresie relewantnym dla niniejszego opracowania poczynając od dnia 22 lutego 2020 r., z wyjątkiem preparatów do początkowego i do dalszego żywienia niemowląt wytwarzanych z hydrolizatów białkowych, które będą stosowane od dnia 22 lutego 2021 (zob. uwagi w pkt I.1).

przypisy

  1. Jeżeli chodzi o omawianą w opracowaniu materię, to w tej kategorii żywności mieściły się preparaty do początkowego i do dalszego żywienia niemowląt, środki spożywcze uzupełniające dla niemowląt i małych dzieci, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego (zob. art. 24 ustawy o bezp.ż.iż.), a także mleko typu Junior. Po zniesieniu pojęcia środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako szczególne kategorie żywności funkcjonują wyłącznie kategorie objęte zakresem rozp. (UE) nr 609/2013, a więc wszystkie wymienione powyżej produkty, za wyjątkiem mleka typu Junior.