Naruszenia zakazów zawartych w art. 25 ust. 2 ustawy (dotyczą one reklamy i działań promocyjnych odnoszących się do preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt – zob. pkt II i pkt V.1) zostały zagrożone karą grzywny (art. 100 ust. 1 pkt 4 – 6 ustawy o bezp.ż.iż.), a naruszenia przepisów rozporządzenia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dotyczących oznakowania, prezentacji i reklamy uregulowanych w nim środków spożywczych – karą pieniężną (art. 103 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezp.ż.iż.; zob. pkt II, III i V.2 – 3). Wskazane wyżej naruszenia ustawy są wykroczeniami i należy je zgłosić na Policję lub do Prokuratury albo do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Do tego ostatniego organu należy zgłaszać również pozostałe naruszenia obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego reklamy, prezentacji i oznakowania (etykietowania) omawianych w niniejszym opracowaniu produktów, w tym wspomniane wyżej naruszenia rozp. w sprawie środków spoż.specj.przezn.ż. zagrożone karą pieniężną (kary pieniężne wymierza w drodze decyzji właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny), a także naruszenia regulacji dotyczącej materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci. Niezależnie od kary pieniężnej i kary grzywny, Państwowa Inspekcja Sanitarna dysponuje także innymi sankcjami. W zależności od konkretnych okoliczności zasadne może być również zgłoszenie naruszenia – tych lub innych przepisów ustawy lub rozp. w sprawie środków spoż.specj.przezn.ż. albo rozp. (UE) nr 609/2013 – do innych organów (zob. w tej kwestii pkt VII, z którego dowiesz się również, jak dokonać zgłoszenia), które dysponują właściwymi im sankcjami.

 

PAMIĘTAJ!
Wszelkie naruszenia obowiązującego w Polsce prawa w zakresie reklamy (w tym działań promocyjnych), prezentacji i oznakowania (etykietowania) omawianych w opracowaniu produktów, niezależnie od grożących za nie sankcji, a także naruszenia regulacji dotyczącej materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci, możesz zgłosić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto w konkretnym przypadku zasadne może być również zawiadomienie innych organów.