Przed przedstawieniem regulacji odnoszących się do poszczególnych produktów wskazać należy, że:

 

PAMIĘTAJ!
W prawie polskim nie ma generalnego zakazu reklamy mleka modyfikowanego; są natomiast ograniczenia w tym zakresie, najbardziej rozbudowane w odniesieniu do reklamy (w tym działań promocyjnych) preparatów do początkowego żywienia niemowląt/mleka początkowego.

Wyraźnie ochronny w stosunku do karmienia piersią charakter (świadczący o preferencji ustawodawcy dla karmienia naturalnego nad sztucznym) mają regulacje dotyczące:

reklamy (w tym działań promocyjnych), prezentacji i oznakowania (etykietowania) preparatów do początkowego żywienia niemowląt/mleka początkowego;

reklamy, prezentacji i oznakowania (etykietowania) preparatów do dalszego żywienia niemowląt/mleka następnego;

reklamy (a ściśle rzecz biorąc działań promocyjnych) i oznakowania przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci.

 

Przykładami powyższego są:

zakaz prowadzenia działalności promocyjnej zachęcającej do nabycia preparatów do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotów służących do karmienia niemowląt; zakaz zniechęcania do karmienia piersią przez reklamę, oznakowanie i prezentację preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt; wymóg zawarcia w materiałach informacyjnych i edukacyjnych dotyczących żywienia niemowląt, kierowanych do kobiet w ciąży i matek niemowląt i małych dzieci, określonych informacji związanych z karmieniem piersią, w tym np. dotyczących korzyści płynących z karmienia naturalnego i wyższości tego karmienia nad karmieniem sztucznym.

 

Za taki, w pewnym sensie, można uznać również wymóg w oznakowaniu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci (środków spożywczych uzupełniających dla niemowląt i małych dzieci) w zakresie wieku dziecka, od którego produkt może być stosowany. Poza tym w odniesieniu do tej kategorii żywności nie ma ograniczeń w zakresie reklamy, prezentacji, czy oznakowania, które można by uznać za wyraźnie służące ochronie karmienia piersią. Takich ograniczeń nie ma  również w odniesieniu do żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego) dla niemowląt i małych dzieci (zob. jednak pkt V.3) oraz mleka typu Junior.

  • Nie oznacza to, że w konkretnym przypadku cel ochronny dla karmienia piersią nie może być osiągnięty przy wykorzystaniu przepisów zakazujących wprowadzania w błąd i innych przepisów o charakterze ogólnym.

 

Większość omawianych w  niniejszym opracowaniu produktów zostało objętych zakresem zastosowania rozporządzenia (UE) nr 609/2013, ustanawiającego dla nich wspólne ogólne wymogi dotyczące reklamy, prezentacji i etykietowania (art. 9 ust. 5 rozp. (UE) nr 609/2013), które jednak nie są nakierowane na ochronę karmienia piersią, a ponadto rozporządzenie to przewiduje dodatkowe wymogi w tym zakresie – już o charakterze ochronnym w stosunku do karmienia piersią – tylko dla preparatów do początkowego żywienia niemowląt i dla preparatów do dalszego żywienia niemowląt (art. 10 rozp. (UE) nr 609/2013).

  • Wspomniane wyżej wspólne wymogi ogólne dotyczą: preparatów do początkowego i do dalszego żywienia niemowląt, produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Zgodnie z nimi, etykietowanie, prezentacja i reklama tej żywności „zapewniają informacje pozwalające na właściwe stosowanie takiej żywności i nie wprowadzają w błąd oraz nie przypisują takiej żywności właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi i nie odwołują się do takich właściwości” (art. 9 ust. 5 rozp. (UE) nr 609/2013).

 

Regulacje dotyczące wszystkich omawianych w opracowaniu produktów oraz materiałów informacyjnych i edukacyjnych zostały przedstawione w dalszej części opracowania (pkt II – VI). Natomiast w tym miejscu wspomnieć jeszcze należy o przepisie art. 45 ust. 4 ustawy o bezp.ż.iż., zgodnie z którym „środki spożywcze niebędące preparatami do początkowego żywienia niemowląt nie mogą być oznakowane, prezentowane, reklamowane, promowane i wprowadzane do obrotu jako środki spożywcze wystarczające do zaspokajania potrzeb żywieniowych prawidłowo rozwijających się niemowląt w ciągu pierwszych miesięcy życia, do momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego”. Za naruszenie tego przepisu grozi kara pieniężna (art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezp.ż.iż.).