k.p.a. – Kodeks postępowania administracyjnego

k.p.k. – Kodeks postępowania karnego

k.p.w. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

k.w. – Kodeks wykroczeń

rozp. – rozporządzenie

rozp. w sprawie środków spoż.specj.przezn.ż. – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

ustawa o bezp.ż.iż. – ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

u.i.l. – ustawa o izbach lekarskich

u.s.p.p. – ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Kodeks WHO – Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece

PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna

GIS – Główny Inspektor Sanitarny

RPP – Rzecznik Praw Pacjenta

FPKP – Fundacja Promocji Karmienia Piersią