Polskie akty prawne (dostępne poprzez stronę http://isap.sejm.gov.pl/; należy wyszukać tytuł aktu prawnego i pobrać w pdf tekst ujednolicony):

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257

– ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1713 ze zm.

– ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.

– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1749 ze zm.

– ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.149 ze zm.

– ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.

– ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.

– ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1496

– ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.

– ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 ze zm.

– ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.

– ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1026

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1132

 

Unijne akty prawne (dostępne poprzez stronę http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl):

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009, Dz.Urz. UE.L Nr 181, str. 35

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, Dz.Urz. UE.L Nr 304, str. 18

– rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności z dnia 20 grudnia 2006 r., Dz.Urz. UE.L Nr 404, str. 9

– rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji, Dz.Urz. UE.L Nr 404, str. 26

– dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE*, Dz.Urz. UE.L. Nr 401, str.1

– rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci, Dz.U.UE.L. Nr 25, str. 1

– rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/128 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat, Dz.U.UE.L. Nr 25, str. 30

 

Cytowana literatura:

– A. Aleksandrowicz, Kodeks WHO, Kwartalnik Laktacyjny 2016, nr 4

– M. Pieklak, J. Jop, Działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Food Lex 2015, nr 2, s. 19, http://dzp.pl/files/Art/Dzialalnosc_kontrolna.pdf

– M. Radwański, [w:] A. Stawicki (red.), E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. II, WK 2016, LEX

– J. Krüger [w:] A. Stawicki (red.), E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. II, WK 2016, LEX

– M. Syska, [w:] A. Szymecka-Wesołowska (red.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz, LEX, 2013

– E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007

 

Inne:

– Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?, Warszawa 2007, https://www.pois.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Documents/zawiadomienie_o_przestepstwie_21022013.pdf

– Ministerstwo Zdrowia, Komunikat w zakresie karmienia piersią jako wzorcowego sposobu żywienia niemowląt oraz preparatów zastępujących mleko kobiece (sztucznych mieszanek), Warszawa 29.03.2013 r., http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=739&ml=pl&mi=739&mx=0&ma=31740

– Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie preparatów do żywienia małych dzieci, {SWD(2016) 99 final}, Bruksela, dnia 31.3.2016 r. COM(2016) 169 final, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-169-PL-F1-1.PDF

– http://gis.gov.pl/zywnosc/suplementy-diety-zywnosc-wzbogacana-i-specjalnego-przeznaczenia/wymagania-szczegolowe/72-zywnosci-specjalnego-przeznaczenia

http://www.who.int/nutrition/netcode/resolutions/en/

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=457F0D0E

http://www.laktacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=25

https://uokik.gov.pl/zbiorowe_interesy_konsumentow.php

https://www.radareklamy.pl/zloz-skarge

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html

–  http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zlozyc-skarge/

http://www.bpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/